Ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου το «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας» σε ενήλικες υπηκόους τρίτων χωρών

 

Ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου το

«Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας» σε ενήλικες υπηκόους τρίτων χωρών

  

Το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) ανακοινώνει ότι το «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ενήλικες)» ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2020. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον Φεβρουάριο του 2019 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).

Ο ομάδα στόχου του Έργου ήταν οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: α) πρόσωπα που απολαμβάνουν καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας, β) πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, γ) πρόσωπα που απολαμβάνουν προσωρινή προστασία και δ) πρόσωπα που ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο.

Ο κύριος στόχος του Έργου ήταν η βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας των συμμετεχόντων ΥΤΧ με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στην ελληνική γλώσσα ως μέσο ένταξης στην κυπριακή κοινωνία.

Τα μαθήματα, όπως και το εκπαιδευτικό υλικό και η γραφική ύλη, έχουν παραχωρηθεί δωρεάν στους δικαιούχους. Η επιστημονική ομάδα του Έργου έχει αναπτύξει τέσσερα επίπεδα διδασκαλίας με βάση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες: μάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση. Στα πλαίσια του Έργου, προσφέρθηκαν τα δύο επίπεδα (Α1 & Α2) με διάρκεια 100 διδακτικών ωρών. Οι ανάγκες της συντριπτικής πλειοψηφίας των αιτήσεων εισδοχής στο πρόγραμμα ήταν για το βασικό επίπεδο Α1.

Στο πρόγραμμα εργάστηκαν 23 προσοντούχοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων 18 διδακτικών ωρών με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: α) διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων, β) διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως ξένης, γ) σχεδιασμός και οργάνωση μαθήματος ελληνικής γλώσσας, δ) προσαρμογή του μαθήματος στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών, ε) διδασκαλία γραμματικής, ζ) σύγκριση της κοινής ελληνικής με την κυπριακή (στην καθημερινή της χρήση) και η) φωνολογία και διδασκαλία του φωνολογικού συστήματος.

Τα τμήματα λειτούργησαν σε 18 διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα, κυρίως σε σχολεία της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στις επαρχίες της Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου καθώς και στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου. Έχουν δημιουργηθεί συνολικά 47 τμήματα Παγκύπρια και έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται σύντομα τα 37.

Άτομα από 20 και πλέον διαφορετικές χώρες, από όλες τις ηπείρους, διαμορφώνουν το πολιτισμικό προφίλ των τμημάτων του προγράμματος. Οι δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα υπολογίζονται πέρα των 600 ατόμων. Ωστόσο, οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν σύντομα το πρόγραμμα -  όσοι δηλαδή συμπληρώνουν το 60% του συνόλου των διδακτικών ωρών – υπολογίζεται στα 370-380 άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://greek.inek.org.cy

Λευκωσία, 29 Οκτωβρίου 2020